Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.59/21.07.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 59/21.07.2017 г.) за:

  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия) – един;

  главен асистент по:

  •  област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един,
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл. тематично географско картографиране) – един;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социално прогнозиране) – един, на ¼ щат.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 21/07/2017