Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.6/22.01.2013г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр.6/22.01.2013 г.) за: 

  професор по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по математика)-един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Теоретични аспекти на изобразителното изкуство)-един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по история) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология – етология, еволюционна морфология)-един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 22/01/2013