Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.66/26.07.2013г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ. бр. 66/26.07.2013 г.) за:

  професор по:

  – област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици-Съвременен руски език)– един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Ранно чуждоезиково обучение)-един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по немски език) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

  главен асистент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)-един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 26/07/2013