Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.81/10.10.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.81/10.10.2017 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Нова българска литература) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) – един;

  доцент по:

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туризъм и регионално развитие) – един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Методика на обучението по български език) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността) – един на ¼ щат;
  • област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Растениевъдство – овощарство) – един на ¼ щат.

  Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943

   

  Публикувано на 10/10/2017