Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 83/21.10.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.83/21.10.2016 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Приложна лингвистика) – един;

  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия) – един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на околната среда – Екологична биохимия) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туристически маркетинг) – един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването на „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 21/10/2016