Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.88/24.10.2014)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.88/24.10.2014 г.) за:

  професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руска литература – Руска литература на ХVІІІ – ХІХ век) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език)-един, със срок 3 месеца;

  доцент по: 

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книга и преса)-един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика – цитогенетика, генотоксичност)-един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  главен асистент по: 

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на началното ограмотяване на деца със специфични обучителни трудности)-един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Организация и управление извън сферата на материалното производство)-един,  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” .
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 24/10/2014