Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.90/15.10.2013 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.90/15.10.2013 г.) за:

  • професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и съпоставително езикознание)-един;
  • доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история-Нова обща история)-един;
  • главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)-един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 15/10/2013