Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.97/05.12.2017 г.

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.97/05.12.2017 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943

   

  Публикувано на 05/12/2017