Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.20/10.03.2020 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.20 / 10.03.2020 г.) за доценти по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска литература) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (възрастова и педагогическа психология) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география) – един.
  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.


  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • GSM: 0899 901943
  Публикувано на 10/03/2020 до 10/05/2020