Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.79/10.12.2019 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 97/10.12.2019 г.) за доценти по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователни технологии) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти на социално-педагогическата дейност) – един.

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 10/12/2019 до 10/02/2020