Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр.16/25.02.2014 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява (обнародвани в ДВ, бр.16/25.02.2014 г) следните докторантури за учебната 2013/2014 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  1. докторска програма Теория и история на литературата от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

  1
  2. докторска програма Руска литература (Руска литература ХХ век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

  1
  3. докторска програма Тюркски езици (Турски език), професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  4. докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  5. докторска програма Теология (Инославни изповедания) от професионално направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  6. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  7. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  8. докторска програма Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 2
  9. докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  10. докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  11. докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 2
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 25/02/2014