Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр.24/18.03.2014 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява (обнародвани в ДВ, бр.24/18.03.2014 г.) следните докторантури за учебната 2013/2014 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

   

  Докторантура Форма на обучение Брой
  1.Докторска програма Астрофизика, професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  2.Докторска програма Органична химия, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 18/03/2014