Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр.56/24.07.2012г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява (ДВ, бр.56/24.07.2012 г.) следните докторантури за учебната 2012/2013 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  докторска програма Теология (Християнско изкуство и археология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  докторска програма Български език (Съвременен български език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 2
  докторска програма Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1. 3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
  редовна 3
  докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  докторска програма Методика на обучението по математика (в началните класове) от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.
  редовна 1
  докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.
  редовна 1
  докторска програма Информатика от професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.
  редовна 2
  докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.
  редовна 1
  докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално паправление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 3
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Образователен мениджмънт) от професионално паправление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 2
  докторска програма Комуникационни мрежи и системи, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки.
  редовна 1
  докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки.
  задочна 1
  докторска програма Картография (включително тематично географско картографиране), професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 1
  докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки.
  задочна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 24/07/2012