Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр.62 / 14.07.2020 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура

  Форма на обучение Брой

  Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

   

  задочна

   

   

  2

   

  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  задочна

  3

   

  1           

  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  задочна

  3

   

  1

  Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  задочна

  1

   

  1

  Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  задочна

   

  1

   

  1

  Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  задочна

  1

   

  2

  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  задочна

   

  1

   

  Докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  задочна

   

  1

   

  1

   

  Докторска програма Методика на обучението по география от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Тюркски езици (Турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Руска литература (Руска литература на XX век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  задочна

   

  1

   

  Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  задочна

   

  1

   

  Докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Археология (Археология на българските земи XV – XVII) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  задочна

   

  1

   

  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  редовна

   

  задочна

  3

   

  2

  Докторска програма Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки., област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  задочна

   

  1

   

  Докторска програма Неорганична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика

  редовна

   

  1

   

  Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

   

  редовна

   

   

  1

   

  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  редовна

   

  задочна

  1

   

  1

  Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Диференциални уравнения от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

   

  задочна

   

   

  1

  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  редовна

   

  задочна

  1

   

  1

  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  редовна

   

  задочна

  1

   

  1

  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Картография (вкл. тематично географско картографиране) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

   

  редовна

   

  1

  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

  редовна

   

  задочна

  2

   

  1

  Докторска програма Административна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

   

  задочна

   

  1

   

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 14/07/2020