Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр.64/05.08.2014 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.64/05.08.2014 г.) за учебната 2013/2014 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантури Форма на обучение Брой
  1.
  докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 2
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943

   

  Публикувано на 05/08/2014