Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр.66/08.08.2014 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.) за учебната 2014/2015 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантури Форма на обучение Брой
  1.
  докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  2.
  докторска програма Български език (Съвременен български език – Лексикология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  3.
  докторска програма Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  4.
  докторска програма Българска литература (Стара българска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  5.
  докторска програма Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  6.
  докторска програма Българска литература (Най-нова българска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  7.
  докторска програма Руска литература (Руска литература на ХІХ век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  8.
  докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  9.
  докторска програма Тюркски езици (Турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  10.
  докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
  редовна 2
  11.
  докторска програма Теология (Патрология) от професионално направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  12.
  докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  13.
  докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  14.
  докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  15.
  докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 2
  16.
  докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  17.
  докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  18.
  докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  19.
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 3
  20.
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 2
  21.
  докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 2
  22.
  докторска програма История на педагогиката и българското образование от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  23.
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от  професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 3
  24.
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  25.
  докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  26.
  докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  27.
  докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  28.
  докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  29.
  докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 3
  30.
  докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 2
  31.
  докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 2
  32.
  докторска програма Фотограметрия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 1

   

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 08/08/2014