Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр.66/26.07.2013 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ. бр. 66/26.07.2013 г.) за учебната 2013/2014 със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  1. докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  2. докторска програма Български език (Съвременен български език – Синтаксис) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  3. докторска програма Теория и история на литературата от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  4. докторска програма Българска литература (Стара българска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  5. докторска програма Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  6. докторска програма Руска литература (Руска литература ХХ век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  7. докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 2
  8. докторска програма Тюркски езици (Турски език) от  професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  9. докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
  редовна 2
  10. докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 2
  11. докторска програма Теология (Инославни изповедания) от професионално направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  12. докторска програма Методика на обучението по математика и информатика (в детската градина) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  13. докторска програма Методика на обучението по математика и информатика (в началните класове) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  14. докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 2
  15. докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  16. докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 3
  17. докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 2
  18. докторска програма Диференциални уравнения от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  19. докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 2
  20. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от  професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 2
  21. докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 2
  22. докторска програма История на педагогиката и българското образование от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  23. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от  професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 2
  24. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Образователен мениджмънт) от  професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  25. докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование1. Педагогически науки
  редовна 2
  26. докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  27. докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 2
  28. докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 2
  29. докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 1
  30. докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  31. докторска програма Радиолокация и радионавигация от  професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки.
  редовна 1
  32. докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 1
  33. докторска програма Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти), професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки.
  задочна 1
  34. докторска програма Обща, висша и приложна геодезия, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки.
  редовна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 26/07/2013