Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.12/08.02.2019 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2018/2019 г. (обнародвани в ДВ, бр. 12 / 08.02.2019 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Археология (Праистория и античност) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Археология (Антична археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Медицинска физика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 2
  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
  задочна 2
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Телефон: 054/830 495, вътр. 121

  Мобилен: 0899 901943

  Публикувано на 08/02/2019