Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.14/19.02.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.) за учебната 2015/2016 г. със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

   

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма Български език (Съвременен български език – Стилистика) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Български език (Съвременен български език – Лексикология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Българска литература (Българска детска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Руска литература (Руска литература от края на ХІХ до началото на ХХ век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Методика на обучението по литература от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма История на България (Съвременна българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
  редовна 1
  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 2
  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висшео бразование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
  задочна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 19/02/2016