Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.26/7.04.2015 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява (обнародвана в ДВ, бр. 26/7.04.2015 г.) следната докторантура за учебната 2014/2015 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  1. Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  редовна

  1

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 07/04/2015