Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.55/12.07.2019 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.55/12.07.2019 г.) за учебната 2019/2020 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

   

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 2
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  2
  1
  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 3
  Докторска програма Специална педагогика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  1
  2
  Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  Докторска програма Методика на обучението по чужд език (руски език) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Български език (Съвременен български език-Фонетика) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Германски езици (Английски език-Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Тюркски езици (Турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Руска литература (Руска литература на ХХ век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Българска литература (Най-нова българска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна
  задочна
  1
  2
  Докторска програма Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Нова и най-нова обща история (История на балканските народи) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Нова и най-нова обща история (История на Русия) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
  редовна
  задочна
  3
  2
  Докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  Докторска програма Медицинска физика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки,математика и информатика
  редовна 1
  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  Докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 2
  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Картография (вкл. тематично географско картографиране) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 1
  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна
  задочна
  2
  1
  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
  задочна 1
  Докторска програма Административна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
  редовна 1
  Докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление 9.1 Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
  задочна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 12/07/2019