Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.56/24.07.2015 г.)абв

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 56/24.07.2015 г.) за учебната 2015/2016 г. със срок за подаване на документите 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Български език (Съвременен български език – Лексикология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Български език (Старобългарски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 2
  Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Българска литература (Българска детска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Руска литература (Руска литература от края на ХІХ до началото на ХХ век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Методика на обучението по литература от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Археология (Сфрагистика) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Археология (Палеолит-Мезолит) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма История на България (Съвременна българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  Докторска програма Археология (Антична археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  Докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 2
  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна 1
  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна
  задочна
  1
  2
  Докторска програма Астрофизика от  професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Методика на обучението по география от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 2
  Докторска програма Методика на обучението по химия и опазване на околната среда от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  
  редовна
  задочна
  1
  3
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  1
  7
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  1
  2
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 2
  Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование1. Педагогически науки
  задочна 2
  Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна
  задочна
  1
  1
  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Радиолокация и радионавигация от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  задочна 1
  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
  задочна 2
  Докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
  задочна 2
  Докторска програма Административна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана.
  редовна
  задочна
  1
  1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 24/07/2015