Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Конкурси за докторанти поправка(ДВ, бр.58/31.07.2012г.)

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” (ДВ, бр. 58/31.07.2012 г.) прави следната поправка в обнародваната в ДВ, бр.56 от 24.07.2012 г. обява за докторантури: текстът в първата колона на таблицата „Докторска програма Теология (Християнско изкуство и археология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки” да се чете:  „Докторска програма Теология (Християнско изкуство и археология) от професионално направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки”.a

    Публикувано на 31/07/2012