Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за докторантури (обнародвани в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.) за учебната 2016/2017 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

   

  Докторантура Форма на обучение Брой
  докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 2
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Биология и здравно образование) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
  редовна 1
  докторска програма Методика на обучението по география от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки
  задочна 1
  докторска програма Български език (Старобългарски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  редовна 1
  докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  докторска програма Археология (Халколит) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  задочна 1
  докторска програма Астрофизика от професионално направление  4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
  задочна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 17/02/2017