Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2019/2020 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура

  Форма на обучение Брой
  Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки  

  задочна

   

  1

   

  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

  1

   

  1           

  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки  

  задочна

   

  1

   

  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки  

  задочна

   

   

  3

   

  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Български език (Съвременен български език – Фонетика) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки., област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  редовна

   

  1

  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  задочна

   

  2

  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки  

  редовна

   

  1

  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Административна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана  

  редовна

   

  1

  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана  

  задочна

   

  1

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 21/02/2020