Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 31, 15.04.2011 г.) за:
  професори по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа психология)– един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) – един;

  доценти по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – логопедия) – един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на вокалното обучение) – един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по музика) – един;
  • област на висше образование3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Реклама) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география) – един;

  главни асистенти по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Немска литература) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социални комуникации) – един.

  Всичките конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 111, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 101
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 15/04/2011