Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс(обнародван в ДВ,бр.64/16.08.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” отменя (обнародвано в ДВ, бр.64/16.08.2016 г.) обнародваната обява за конкурси (ДВ, бр.47 от 2016 г.) в частта за главен асистент, както следва: „област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1.Теория и управление на образованието (Образователни технологии) и обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика-Образователни  технологии) – един, със срок 2 месеца.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 16/08/2016