Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Прекратени конкурси (обнародвани в ДВ, бр.90/15.10.2013 г.)

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прекратява (ДВ, бр.90/15.10.2013 г.): конкурса за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология-Християнска етика с Етически системи) (ДВ, бр. 29/22.03.2013г.) и конкурса  за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ)-(ДВ, бр.48/31.05.2013 г.).

    Публикувано на 15/10/2013