Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”:

  1. Асистент в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)  по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра “Компютърна информатика” към Факултета по математика и информатика.

  Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  2.Асистент в професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия-Микроикономика и макроикономика) по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Икономика и моделиране” към Факултета по математика и информатика.

  Срок за подаване на документи: два месеца от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  3. Асистент в професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Икономика и моделиране” към Факултета по математика и информатика

  Срок за подаване на документи: два месеца от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:
  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 10/05/2012