Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”:

  1. Асистент по география по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра “География и методика на обучението по география” към Факултета по природни науки със срок за подаване на документи един месецот датата на публикуване в сайта на ШУ.
  2. Асистент по география по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „География и методика на обучението по география” към Факултета по природни науки със срок за подаване на документи един месец от датата на публикуване в сайта на ШУ.
  Необходими документи:
  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 11/04/2012