Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”:

  1. Асистент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра “Управление на системите за сигурност” към Факултета по технически науки.

  Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  2. Асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Геодезия” към Факултета по технически науки.

  Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  3. Асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Инженерна логистика” към Факултета по технически науки.

  Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:
  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 10/05/2012