Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободно място за “асистент”

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация) в катедра “Социална работа“ към Педагогическия факултет.

  Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6.  Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 19/07/2019