Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободно място за “асистент”

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника) в катедра “Комуникационна и компютърна техника” към Факултета по технически науки.

  Срок за подаване на документи: 30 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:

  1.          1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2.          2. Автобиография;
  3.          3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
  4.          4. Медицинско свидетелство;
  5.          5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6.          6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 03/07/2019