Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Свободно място за преподавател

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател по дисциплината Спорт към катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” в Педагогическия факултет за обезпечаване на учебния процес във всички специалности в университета.

  Срок за подаване на документи: 1 месец от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:
  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 10/01/2013