Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободно място за преподавател

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на 1/2 щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социалнопсихологическо консултиране) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет.

  Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

           Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване (по образец)
  2. Автобиография
  3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)
  4. Медицинско свидетелство
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, (за докторанти, отчислени с право на защита – за “бакалавър” или “магистър”) по съответната специалност
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 21/09/2017