Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Свободно място за преподавател

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Методика и техника на химичния експеримент от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Химия” към Факултета по природни науки.

  Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване (по образец)
  2.  Автобиография
  3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)
  4.  Медицинско свидетелство
  5.  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” (за докторанти, отчислени с право на защита – за “бакалавър” или “магистър”) по съответната специалност
  6.  Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 24/07/2017