Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРАНТИ (ДВ, БР.62 / 14.07.2020 Г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура

  Форма на обучение Брой

  Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

    

  задочна

   

    

  2

   

  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

    

  задочна

    

  1

  Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

  задочна

   

  1           

  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

  задочна

    

  1

   

  1

  Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

  задочна

   

  2

  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  задочна 

   

   

  Докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

  задочна

   

   

  1

   

  Докторска програма Методика на обучението по география от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Тюркски езици (Турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Руска литература (Руска литература на XX век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  задочна 

   

   

  Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  задочна 

   

   

  Докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  редовна 

   

   

  Докторска програма Археология (Археология на българските земи XV – XVII) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  задочна 

   

   

  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  редовна 

   

  задочна

   

  2

  Докторска програма Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки., област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  задочна 

   

   

  Докторска програма Неорганична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика

  редовна 

   

   

  Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

    

  редовна

   

    

  1

   

  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

    

  задочна

    

  1

  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  редовна 

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

    

  задочна

    

  1

  Докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

    

  задочна

    

  1

  Докторска програма Диференциални уравнения от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

    

  задочна

   

    

  1

  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  редовна 

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  редовна 

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

    

  задочна

    

  1

  Докторска програма Картография (вкл. тематично географско картографиране) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

    

  редовна

    

  1

  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

  редовна 

   

  задочна

   

  1

  Докторска програма Административна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

    

  задочна

    

  1

  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

    

  задочна

    

  1

  Докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

    

  задочна

    

  1

   

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 14/07/2020