Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.64/03.08.2021 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.64/03.08.2021 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл.тематично географско картографиране) – един;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) – един.

   

  Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 03/08/2021