Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за:

   доцент по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един;
  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Корпоративна сигурност) – един; със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  За нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“ се обявяват конкурси за:

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) – един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) – един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература) – един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

   

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  тел.:054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 12/02/2021