Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 20 / 09.03.2021 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 20 / 09.03.2021 г.) за:

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на дирижирането) – един;

  главни асистенти по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по химия) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Физика) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Обща и неорганична химия) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология на микроорганизмите) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на околната среда – Екологичен мониторинг и контрол) – един.

   

  Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  тел.:054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 09/03/2021