Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 4/13.01.2023 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 4/13.01.2023 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по химия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

   

  Публикувано на 13/01/2023