Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.) за:

  доцент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература) – един, на ½ щат;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Демографски и социално-екологични аспекти) – един.

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 12/06/2020