Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/17.07.2020 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 63/17.07.2020 г.) за:

  професор по

  област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

  доцент по:

  област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (стопанско управление) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

  област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 17/07/2020