Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.) за:

  професор по:
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище) – един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество в начален етап на образованието) – един.
  доцент по:
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия с инструментални методи) – един;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един.

  Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 321
  • GSM: 0899 901943
  Публикувано на 09/10/2020