Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Арттерапия и социализация) – един;
  • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теоретични аспекти на изобразителното изкуство) – един.

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) – един.

  Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 17/11/2020