Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 27/02.04.2021 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.27/02.04.2021 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Биологична растителна защита) – един;

  доцент по:

  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) – един;

  главни асистенти по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един.

  Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  тел.:054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 02/04/2021