Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр. 60 / 14.07.2023 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури за учебната 2023/2024 г. (обнародвани в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.) със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура

  Форма на обучение Брой
  Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  1

  2
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  1

  1
  Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  3

  2
  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  3

  1
  Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  1

  1
  Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  1

  2
  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна 2
  Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  1

  1
  Докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна
  1

  1
  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна 1
  Докторска програма Методика на обучението по чужд език (Английски език) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  1

  Докторска програма Методика на обучението по български език и литература (Методика на обучението по литература) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна

  1
  Докторска програма Методика на обучението по химия и опазване на околната среда от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  1

  Докторска програма Методика на обучението по география от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна

  1

  Докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

  1

  Докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

  1

  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

  1

  Докторска програма Тюркски езици (Турски език – Съвременен турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна

  1

  Докторска програма Руска литература (Руска литература на XIX век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование2. Хуманитарни науки редовна

  1

  Докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование2. Хуманитарни науки редовна 1
  Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна 1
  Докторска програма Нова и най-нова обща история (История на балканските народи) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

  1

  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки редовна

  задочна
  2

  1
  Докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна

  1

  Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна 2
  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна

  1

  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика задочна 1
  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна

  2
  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки задочна 1
  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки редовна

  2

  Докторска програма Картография (вкл. Тематично географско картографиране от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки редовна 2
  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки редовна

  задочна
  1

  1

  Документи се подават в ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 203, 321

   

   

  Публикувано на 14/07/2023