Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободно място за асистент

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) в катедра “Геодезия” към Факултета по технически науки.

  Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване (по образец);

  2. Автобиография;

  3. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);

  4. Медицинско свидетелство;

  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация: Стефка Александрова

  Тел. 054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 27/07/2020