Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Свободно място за асистент

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат  по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Лексикология на съвременния български език) в катедра “Български език” към Факултета по Хуманитарни науки.

  Срок за подаване на документи: 1 месец от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).

  Документи се подават в кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация: Валентина Георгиева

  Тел. 054/830 495, вътр. 203,  GSM: 0893331669

   

  Публикувано на 29/01/2024