Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Свободно място за преподавател

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Чуждоезиково обучение – Английски език) в катедра “Науки за образованието” към ДИКПО – Варна.

  Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

           Необходими документи:

           1. Заявление за кандидатстване (по образец);

           2. Автобиография;

           3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;

           4. Медицинско свидетелство;

           5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

           6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация: Стефка Александрова

  Тел. 054/830 495, вътр. 121,  GSM: 0899 901943

  Публикувано на 29/05/2020